วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558

ข้อมูลประกอบหลักฐานการตรวจงานประกันคุณภาพการศึกษา 2557

ข้อมูลประกอบหลักฐานการตรวจงานประกันคุณภาพการศึกษา 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
หลักฐาน        ข้อ 1       ข้อ 2      ข้อ 3      ข้อ 4     ข้อ 5     ข้อ 6


ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
หลักฐาน 5.2(1)      5.2(2) 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น